Νεολαία ΕΔΕΚ: Τριήμερο Συνέδριο “Υγεία και Νεολαία” – Youth EDEK:Three-day conference “Health and Youth”

**English text following

 

Αναζήτηση συμμετεχόντων σε Τριήμερο Εργαστήρι με Θέμα ‘’Υγεία και Νεολαία ’’

 

Η Νεολαία ΕΔΕΚ με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση τριήμερου συνεδρίου υπό τον τίτλο «Υγεία και Νεολαία ». Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 15 – 17 Απριλίου 2016, στο Ξενοδοχείο Avlida στη Πάφο. (http://www.avlidahotel.com/)

 

Γενικές Πληροφορίες

 

Σκοπός του Συνεδρίου:

 

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να προσφέρει στους νέους που θα συμμετέχουν, την ευκαιρία να συναντηθούν και να συζητήσουν για την υγεία, ως κοινωνικό αγαθό και ως κίνητρο για μια καλύτερη ζωή.
Η συζήτηση για την Υγεία θα αποτελέσει το εργαλείο και τη βάση όπου η εκπαιδευτική ομάδα μέσω δραστηριοτήτων Μη Τυπικής Μάθησης και διαβουλεύσεων, θα εργαστεί για τη θέσπιση πολιτικών και τη δημιουργία εγγράφου πολιτικής .

 

Προφίλ Συμμετεχόντων:

  • Να είναι ηλικίας 16 – 35 ετών
  • Να έχουν ενεργή συμμετοχή σε οργάνωση Νεολαίας
  • Να είναι ενημερωμένοι για τους σκοπούς και τη δράση της οργάνωσής τους
  • Να είναι σε θέση να εξηγήσουν στους άλλους συμμετέχοντες τις δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται η οργάνωσή τους
  • Να συμμετέχουν σε όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου (Παρασκευή 16:00 – Κυριακή 16:00)

 

Γλώσσα εργασίας:

 

Η γλώσσα εργασίας του σεμιναρίου είναι τα Ελληνικά. Εάν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αγγλόφωνων συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί εργαστήρι και στα Αγγλικά.

 

Υποβολή αιτήσεων:

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής που θα βρείτε πιο κάτω.

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 30 Μαρτίου 2016.

 

Στο τέλος του συνεδρίου θα δοθούν πιστοποιητικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες που παρακολούθησαν το σύνολο των δραστηριοτήτων του συνεδρίου.

 

Υπάρχει πολύ περιορισμένος αριθμός θέσεων.

 

Η ενημέρωση για την επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει στις 7 Απριλίου 2016.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22518700.

 

———————–

Edek Youth is pleased to announce the organization of the three day conference “Health and Youth”.

 

The Conference will be held on 15-17 April 2016 at Avlida Hotel at Paphos. (http://www.avlidahotel.com/)

 

General Information

 

The purpose of the Conference:

 

The purpose of the Conference is to provide to participants, the opportunity to meet and discuss about health , as a social good and as an incentive for a better life .
Health will be the tool where the educational group activities through Non Formal Learning and consultations, will work towards establishing policies and creating policy document.

 

Profile of Participants:

 

  • Be aged 16 – 35 years old
  • Be actively involved in Youth NGOs
  • Be informed about the purposes and activities of the organization
  • Be able to explain to other participants of the activities involving the organization

Take part in all the workshops (Friday 16:00 – Sunday 15:00)

 

Working language:

 

The working language of the seminar will be Greek. However, if there are sufficient English-speaking participants there will be a workshop in English.

 

Submission of applications:

 

All applicants should complete the application form which you will find below

 

Application deadline: 30 March 2016

 

Applications should be sent to the email address: [email protected]

 

Participants that will take part in all activities of the conference will receive a certificate of attendance.

 

There is a limited number of participants.

 

Information on the selection of participants will take place on

 

Phone Number: 22518700

 

https://www.dropbox.com/sh/l07xm34y…

 

Share